คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

การบริหารงานในยุคของการแข่งขันโดยเสรีและโลกาภิวัฒน์ ซึ่งนับวันจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและปัญหาในการบริหารก็จะมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น แนวความคิดในการบริหารงานโดยมุ่งเพียงเพื่อจะทำกำไรให้ได้สูงสุดอย่างประหยัดที่สุด ซึ่งเป็นหลักของการบริหารงานในสมัยก่อนๆ โดยมิได้พิจารณาปัจจัยอื่นๆnประกอบด้วย น่าจะไม่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากความเจริญทางอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจำกัด กิจการที่จะประสบความสำเร็จ และจะอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ ต้องมีความแข็งแรงและแข็งแกร่ง สามารถปรับตัวให้พร้อมเสมอที่จะเผชิญกับการแข่งขันและการพัฒนาในทุกๆ ด้าน มีเงินทุนที่มากและมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอ มีการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการจัดการที่ดี สามารถที่จะมีการตรวจสอบได้ เป็นที่เชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ กิจการนั้นจำเป็นต้องมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

จากเหตุผลและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการจึงได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วัฒนธรรมและประเพณีในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม ประกอบกับหลักการจริยธรรมธุรกิจที่ คณะกรรมการได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 นำมาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้นกับสถานการณ์และหลักการที่ควรจะเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคู่มือที่แนบมานี้

ในนามของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าหวังว่าหลักการและรายละเอียดของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้นนี้ จะได้รับการสนองตอบด้วยดีจากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

( มงคล สิมะโรจน์ )
ประธานกรรมการ
25 พฤศจิกายน 2558

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้องและจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและ เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

 • หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระทำรายการนั้น เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาด้วย
 • ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์ของตน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 • ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการซื้อขายหุ้นของ บริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้องและจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและ เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ :

 • คณะกรรมการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น
 • บริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ มิให้เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
 • รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
 • แจ้งข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ ที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน
 • มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และ/หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือเปิดเผย ต่อสาธารณะ หรือเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ :

 • ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ
 • รักษาและไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมิชอบ
 • ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ :

 • ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม
 • ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการให้ข้อมูลที่เกินความเป็นจริงอันอาจเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการนั้นๆ
 • ติดต่อกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ และบริการ รวมทั้ง ความรวดเร็วในการตอบสนอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจ
 • รักษาและไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมิชอบ
 • ให้คำแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา การเจรจา และการแก้ปัญหา บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ :

 • ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันไว้ในข้อใด ต้องร่วมกันกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้รายนั้น เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยเร็วที่สุด

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ การแข่งขันทางการค้า โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ :

 • ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ อีกทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน ตลอดจนดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับข้อร้องเรียน หรือข้อกล่าวหา ไม่ว่าจะจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และ/หรือพนักงาน โดยบุคคลเหล่านั้นสามารถส่งคาร้องเรียนพร้อมหลักฐานโดยตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ