เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

เกี่ยวกับ SUSCO

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และ น้ำมันหล่อลื่น ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีตลอด 24 ช.ม.

อ่านต่อ

Image

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

Image

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือของ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญให้นักลงทุน

ดูเพิ่มเติม

Image

การจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลเปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) และ ปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นราคาล่าสุดของ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายงานที่แสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ในแต่ละงวดของบัญชี จะบ่งบอกถึงคุณภาพของกิจการ การบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร ข้อมูลงบการเงินของ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

1,017.95

รายได้รวม

(ล้านบาท)

85.71

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

0.19

กำไรสุทธิต่อหุ้น

(บาท/หุ้น)

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29.53 (ล้านบาท)
กำไรสำหรับงวด 23.14 (บาท/หุ้น)

มุมสำหรับนักลงทุน

รายงานประจำปี

นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลธุรกิจ

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

ข้อมูลบทวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายได้จากการลงทุนค่าใช้จ่าย และสัดส่วนของผู้ลงทุน ที่มีผลกระทบต่อบริษัท

ดูทั้งหมด

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ เติบโตมั่นคง และยั่งยืน

ดูทั้งหมด

ฟอร์ม 56-1

รายงานทั้งหมดข้อมูลที่จัดทำขึ้นทุกปีเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ บริษัทที่เป็นประโยชน์ สำหรับนักลงทุน

ดูทั้งหมด

ปฎิทินนักลงทุน

09

ต.ค.

การพบปะนักวิเคราะห์

09 ตุลาคม 2563 14:00

สำนักงานใหญ่ และคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

  -        
  -        

25

เม.ย.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

25 เมษายน 2563 09:30

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

  -        

อีเมล์รับข่าวสาร & ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนข้อมูลสำหรับการติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ของ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หากท่านมีคำถามหรือคำแนะนำใดๆ หรือสมัครเพื่อร่วมรับข่าวสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์กับเรา