วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มุ่งที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

พนักงาน

นำวัฒกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและมีความมั่นคง

ลูกค้า

นำเสนอสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า

คู่ค้า

มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์อันดี

สังคม

มีส่วนร่มวกับชุมชนและสังคม เพื่อช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน