นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจอื่น ที่มีศักยภาพที่ดีในอนาคต โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลัก บรรษัทภิบาล ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสําคัญของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม
โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทยึดมั่นในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และมี ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
ให้ความสําคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การต่อต้านการให้สินบน หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ด้านสังคม

กลุ่มบริษัทยึดมั่นในการดําเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ไม่ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ปลูกฝังจิตสํานึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความสําคัญในเรื่อง การดูแลพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการอบรมต่างๆ ตลอดจนดูแลด้านสุขภาพ เช่น การจัดให้มีการตรวจร่างกายประจําปีให้แก่พนักงาน และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ

ด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ มีการกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี ประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ํา และกระดาษ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ รวมถึงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และการนํานวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและ ยั่งยืน

( มงคล สิมะโรจน์ )
ประธานกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554