นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น


บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งแรก และได้รับใบรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2563