นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition - CAC) ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและในวันเดียวกันนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งคณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้ :

 • จัดทำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แล้วสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัททราบ
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจากกลุ่มบริษัท (หากมี)
 • รายงานผลการปฏิบัติตามข้อ 1-3 ข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวทางการปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2559 ได้อนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

 • บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายให้หรือฝ่ายรับ และห้ามพนักงานทุกระดับใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาหรือยอมรับเงิน บริการ สิ่งของ การรับรอง ฯลฯ รวมถึงการให้เงินบริจาค ให้เงินสนับสนุน ให้หรือรับสิ่งของ/ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง เพื่อให้ได้ผลประโยชน์อันมิควรได้ทางธุรกิจหรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
 • บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
 • บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ สำหรับกรรมการและผู้บริหารก็ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยอนุโลมด้วย
 • บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • หากพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการ ฝ่าฝืนหรือกระทำการอันขัดต่อนโยบายนี้ จะได้รับการพิจารณาโทษตามความ-หนักเบาของความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และ/หรือ ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนี้
 • บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และให้นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย
 • ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อเรื่องของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องดังกล่าวแล้ว
 • สำนักตรวจสอบภายในและคณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงนั้นให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้รับมอบใบรับรองในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560