Download Financial Statement

งบการเงิน วันที่
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)   13 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) 13 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 24 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) 13 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) 11 สิงหาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) 12 พฤษภาคม 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 19 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) 13 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) 13 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) 13 พฤษภาคม 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 27 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) 12 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) 09 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) 11 พฤษภาคม 2561
งบการเงินรายปี 2560 ((แก้ไข) (ตรวจสอบแล้ว) 20 กุมภาพันธ์ 2561